Bài Viết

Chuyển lợi nhuận về Việt Nam (kỳ II)

Việc chuyển lợi nhuận, thu nhập hợp pháp và chuyển vốn đầu tư về Việt Nam được quy định như sau: Nhà đầu tư có trách […]

Chi tiết

Nguyên tắc mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ trước đầu tư

Nguyên tắc mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ trước đầu tư được quy định như sau: 1. Việc chuyển ngoại tệ ra nước […]

Chi tiết

Nguyên tắc chuyển ngoại tệ ra nước ngoài

Nguyên tắc chuyển ngoại tệ ra nước ngoài trước khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài được quy định […]

Chi tiết

Hiệu lực văn bản xác nhận đăng ký, đăng ký thay đổi

Hiệu lực của văn bản xác nhận đăng ký, đăng ký thay đổi giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra […]

Chi tiết

Đăng ký thay đổi giao dịch ngoại hối (Kỳ II)

Trình tự thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi giao dịch ngoại hối liên, quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài được […]

Chi tiết

Đăng ký thay đổi giao dịch ngoại hối (kỳ I)

Hồ sơ đăng ký thay đổi giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài được quy định như sau: […]

Chi tiết

Trường hợp đăng ký, thông báo thay đổi giao dịch ngoại hối

Các trường hợp đăng ký, thông báo thay đổi giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài được quy […]

Chi tiết

Trình tự thực hiện thủ tục đăng ký giao dịch ngoại hối

Trình tự thực hiện thủ tục đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài được quy định […]

Chi tiết

Thẩm quyền xác nhận, đăng ký thay đổi giao dịch ngoại hối

Thẩm quyền xác nhận đăng ký, đăng ký thay đổi giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài được quy […]

Chi tiết

Các giao dịch thu, chi trên tài khoản vốn đầu tư (Kỳ II)

Các giao dịch thu, chi trên tài khoản vốn đầu tư bằng đồng Việt Nam được quy định như sau: 1. Các giao dịch thu: a) […]

Chi tiết
1 2 3 4 5 11
About Us

Perspiciatis unde omnis iste natus sit voluptatem veritatis et.