Bài Viết

Hòa giải thương mại

Hòa giải là phương thức giải quyết tranh chấp thương mại do các bên thỏa thuận và được hòa giải viên thương mại làm trung […]

Chi tiết

Các loại tranh chấp lao động

Phân loại tranh chấp lao động (sau đây gọi tắt là TCLĐ) TCLĐ được chia thành: TCLĐ cá nhân và TCLĐ tập thể. – TCLĐ […]

Chi tiết

Thủ tục giải quyết tranh chấp hành chính

Tranh chấp hành chính là một dạng tranh chấp xảy ra thường xuyên với số lượng không hề vô cùng lớn và thủ tục giải […]

Chi tiết

Thời điểm chuyển rủi ro hàng hóa

Thời điểm chuyển rủi ro của hàng hóa trong hợp đồng mua bán hàng hóa do các bên thỏa thuận, nếu không có thỏa thuận […]

Chi tiết

Tranh chấp lao động cá nhân

Tranh chấp lao động cá nhân là một dạng tranh chấp lao động, là tranh chấp về quyền, nghĩa vụ và lợi ích phát sinh […]

Chi tiết

Trình tự giải quyết tranh chấp hợp đồng xây dựng

Hợp đồng xây dựng là hợp đồng dân sự được thỏa thuận bằng văn bản giữa bên giao thầu và bên nhận thầu để thực hiện một […]

Chi tiết

Giải quyết tranh chấp đất đai

Tranh chấp đất đai là tranh chấp về quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất giữa hai hoặc nhiều bên trong quan hệ đất đai. […]

Chi tiết

Giải quyết tranh chấp hợp đồng thương mại

 Hợp đồng là sự thoả thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ. Trong đó có sự […]

Chi tiết
1 8 9 10
About Us

Perspiciatis unde omnis iste natus sit voluptatem veritatis et.