Đại lý độc quyền là gì? | Luật sư giỏi

Đại lý độc quyền là gì? | Luật sư giỏi

1. Đại lý độc quyền là gì?

Căn cứ theo Khoản 2 Điều 169 Luật Thương Mại Số 36/2005/QH11 ngày 14/06/2005 định nghĩa về Đại lý độc quyền như sau:

“Đại lý độc quyền là hình thức đại lý mà tại một khu vực địa lý nhất định bên giao đại lý chỉ giao cho một đại lý mua, bán một hoặc một số mặt hàng hoặc cung ứng một hoặc một số loại dịch vụ nhất định.”

Trong khái niệm đại lý độc quyền có đề cập đến hai chủ thể đó là bên giao đại lý và bên đại lý độc quyền, trong đó có nêu rõ phạm vi hoạt động của đại lý độc quyền là trong một phạm vi khu vực đại lý nhất định như một tỉnh, huyện, hay một vùng nào đó mà ở đây bên đại lý độc quyền chỉ được phép mua hoặc bán là một loại hàng hóa hoặc dịch vụ nhất định do bên đại lý độc quyền và bên giao đại lý thỏa thuận với nhau trong hợp đồng.

2. Quyền và nghĩa vụ của đại lý độc quyền

Căn cứ theo Điều 174 và Điều 175 Luật Thương Mại Số 36/2005/QH11 ngày 14/06/2005 quy định về quyền và nghĩa vụ của Đại lý như sau:

 • Quyền của bên đại lý:

Trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác, bên đại lý có các quyền sau đây:

 1. Giao kết hợp đồng đại lý với một hoặc nhiều bên giao đại lý, trừ trường hợp quy định tại khoản 7 Điều 175 của Luật này;
 2. Yêu cầu bên giao đại lý giao hàng hoặc tiền theo hợp đồng đại lý; nhận lại tài sản dùng để bảo đảm (nếu có) khi kết thúc hợp đồng đại lý.

Yêu cầu bên giao đại lý hướng dẫn, cung cấp thông tin và các điều kiện khác có liên quan để thực hiện hợp đồng đại lý:

 1. Quyết định giá bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cho khách hàng đối với đại lý bao tiêu;
 2. Hưởng thù lao, các quyền và lợi ích hợp pháp khác do hoạt động đại lý mang lại.

 

 • Nghĩa vụ của bên đại lý:

Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, bên đại lý có các nghĩa vụ sau đây:

 1. Mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cho khách hàng theo giá hàng hóa, giá cung ứng dịch vụ do bên giao đại lý ấn định;
 2. Thực hiện đúng các thỏa thuận về giao nhận tiền, hàng với bên giao đại lý.

Thực hiện các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự theo quy định của pháp luật:

 1. Thanh toán cho bên giao đại lý tiền bán hàng đối với đại lý bán; giao hàng mua đối với đại lý mua; tiền cung ứng dịch vụ đối với đại lý cung ứng dịch vụ;
 2. Bảo quản hàng hoá sau khi nhận đối với đại lý bán hoặc trước khi giao đối với đại lý mua; liên đới chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa của đại lý mua bán hàng hóa, chất lượng dịch vụ của đại lý cung ứng dịch vụ trong trường hợp có lỗi do mình gây ra;
 3. Chịu sự kiểm tra, giám sát của bên giao đại lý và báo cáo tình hình hoạt động đại lý với bên giao đại lý.

Trường hợp pháp luật có quy định cụ thể về việc bên đại lý chỉ được giao kết hợp đồng đại lý với một bên giao đại lý đối với một loại hàng hóa hoặc dịch vụ nhất định thì phải tuân thủ quy định của pháp luật đó.

Như vậy, khác biệt với những hình thức đại lý khác, bên đại lý và bên giao đại lý có thể thỏa thuận về việc bên đại lý không được ký hợp đồng đại lý với các bên là đối thủ cạnh tranh của bên giao đại lý (hạn chế giao kết hợp đồng với bên thứ ba).

Đánh giá bài viết
Chia Sẻ
About Us

Perspiciatis unde omnis iste natus sit voluptatem veritatis et.