Phân biệt vốn điều lệ và vốn pháp định

Phân biệt vốn điều lệ và vốn pháp định

1.  Khái niệm

Căn cứ theo Luật doanh nghiệp 2014:

Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã được đăng ký mua khi thành lập doanh nghiệp đối với công ty cổ phần

Căn cứ Theo Luật doanh nghiệp 2005 :

Vốn pháp định là mức vốn tối thiểu phải có theo quy định của pháp luật để thành lập doanh nghiệp” tới luật doanh nghiệp 2014 thì khái niệm vốn pháp định không còn được cụ thể trong luật. Tuy nhiên có thể hiểu vốn pháp định là mức vốn tối thiểu theo yêu cầu của một ngành nghề kinh doanh có điều kiện và hình thức kinh doanh mang rủi ro cao. Hiện nay vốn pháp định thường được yêu cầu trong các văn bản luật chuyên ngành với từng ngành nghề cụ thể

Ví dụ: Ngành kinh doanh bất động sản vốn pháp định là 20 tỷ đồng

2. So sánh vốn điều lệ và vốn pháp định

 

Điểm giống nhau :

  • Vốn điều lệ và vốn pháp định đều là vốn góp, tài sản của doanh nghiệp được các tổ chức, cá nhân bỏ ra để thành lập doanh nghiệp và làm vốn để kinh doanh.

Điểm khác nhau :

Vốn điều lệVốn pháp định
 Không có quy định cụ thể về số tối thiểu cũng như tối đa

 

 Số vốn tối thiểu bắt buộc với từng ngành nghề

 

 Các thành viên trong công ty chịu trách nhiệm tương ứng với phần vốn góp hoặc cam kết góp tùy từng loại hình doanh nghiệp

 

 Phải đáp ứng đủ khi hoạt động kinh doanh ngành nghề có điều kiện

 

 Không được nhỏ hơn vốn pháp định với các ngành nghề có điều kiện về vốn pháp định tương ứng Một số trường hợp phải ký quỹ theo quy định

Như vậy, vốn pháp định là vốn góp tối thiểu mà doanh nghiệp phải có đủ khi đăng ký ngành kinh doanh có điều kiện để thành lập công ty hoặc bổ sung ngành nghề kinh doanh và vốn pháp định này chính là vốn điều lệ của công ty.

Mức vốn pháp định lớn hay nhỏ nó phụ thuộc vào từng ngành nghề kinh doanh có điều kiện mà doanh nghiệp đăng ký. Các ngành nghề yêu cầu mức vốn pháp định khác nhau.

Đánh giá bài viết
Chia Sẻ
About Us

Perspiciatis unde omnis iste natus sit voluptatem veritatis et.