THƯ CẬP NHẬT NHANH THÔNG TIN PHÁP LÝ 30/07

THƯ CẬP NHẬT NHANH THÔNG TIN PHÁP LÝ 30/07

1. Luật số 42/2019/QH14 được Quốc hội ban hành ngày 14 tháng 6 năm 2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ.

Các sửa đổi và bổ sung đáng lưu ý liên quan đến Luật Kinh doanh bảo hiểm bao gồm:

  • Bổ sung khái niệm dịch vụ phụ trợ bảo hiểm và các hoạt động kinh doanh thuộc dịch vụ phụ trợ bảo hiểm;
  • Bổ sung các quy định về cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm và điều kiện cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm;
  • Bổ sung quy định về việc tổ chức nước ngoài cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm qua biên giới, cá nhân nước ngoài cung cấp dịch vụ tư vấn bảo hiểm qua biên giới theo quy định của Chính phủ.

Các sửa đổi, bổ sung đáng lưu ý liên quan đến Luật Sở hữu trí tuệ bao gồm:

  • Quyền sở hữu công nghiệp đối với chỉ dẫn địa lý được xác lập trên cơ sở quyết định cấp văn bằng bảo hộ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo thủ tục đăng ký quy định tại Luật Sở hữu trí tuệ hoặc theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên;
  • Sáng chế không bị coi là mất tính mới nếu được người có quyền đăng ký quy định tại Điều 86 của Luật Sở hữu trí tuệ hoặc người có được thông tin về sáng chế một cách trực tiếp hoặc gián tiếp từ người đó bộc lộ công khai với điều kiện đơn đăng ký sáng chế được nộp tại Việt Nam trong thời hạn mười hai tháng kể từ ngày bộc lộ;
  • Đối với các loại quyền sở hữu công nghiệp được xác lập trên cơ sở đăng ký theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 6 của Luật Sở hữu trí tuệ, ngoài hợp đồng sử dụng nhãn hiệu phải đăng ký tại cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp mới có giá trị pháp lý đối với bên thứ ba, các hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp có hiệu lực theo thỏa thuận giữa các bên.

Luật số 42/2019/QH14 có hiệu lực thi hành vào ngày 01 tháng 11 năm 2019.

2. Nghị định số 57/2019/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 26 tháng 6 năm 2019 về Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương giai đoạn 2019 – 2022.

Nghị định này ban hành Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (sau đây gọi tắt là Hiệp định CPTPP) giai đoạn 2019 – 2022 và điều kiện được hưởng thuế suất thuế xuất khẩu ưu đãi, thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo Hiệp định này.

Các mặt hàng không thuộc Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này được áp dụng mức thuế suất 0% khi xuất khẩu sang lãnh thổ các nước: Australia, Canada, Nhật Bản, Liên Bang Mexico, New Zealand, và Cộng Hòa Singapore.

Các hàng hóa thuộc Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt hoặc Danh mục hàng hóa và thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt đối với xe ô tô đã qua sử dụng áp dụng hạn ngạch thuế quan để thực hiện Hiệp định CPTPP quy định tại Phụ lục II được ban hành kèm theo Nghị định này và được nhập khẩu vào Việt Nam từ các nước thành viên của Hiệp định CPTPP, bao gồm: Australia, Canada, Nhật Bản, Mexico, New Zealand, Singapore, và khu phi thuế quan của Việt Nam sẽ được áp dụng áp dụng mức thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo Hiệp định CPTPP.

Nghị định 57/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi hành vào ngày 26 tháng 06 năm 2019.

Chúng tôi hi vọng rằng Thư cập nhật pháp lý ngắn này sẽ mang lại những thông tin hữu ích đến cho bạn.

Trân trọng.

 

Đánh giá bài viết
Chia Sẻ
About Us

Perspiciatis unde omnis iste natus sit voluptatem veritatis et.