Hồ Sơ, thủ tục giải thể hộ kinh doanh cá thể

Hồ Sơ, thủ tục giải thể hộ kinh doanh cá thể

Cơ sở pháp lý:

Luật Doanh Nghiệp 2014;

Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệpngày 14 tháng 09 năm 2015 của Chính Phủ;

Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Thông tư 95/2016/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế ngày 28 tháng 06 năm 2016 của Bộ Tài Chính;

Tại Điều 77 Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 09 năm 2015 có quy định về chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh như sau:

Điều 77. Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

Khi chấm dứt hoạt động kinh doanh, hộ kinh doanh phải gửi Thông báo về việc chấm dứt hoạt động và nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký, đồng thời thanh toán đầy đủ các khoản nợ, gồm cả nợ thuế và nghĩa vụ tài chính chưa thực hiện.”

Theo đó, để giải thể hoạt động hộ kinh doanh thì về cơ bản thủ tục giống như giải thể daonh nghiệp nhưng hồ sơ giải thể sẽ đơn giản hơn. Cụ thể, trình tự, thủ tục thực hiện sẽ như sau:

1. Thủ tục với cơ quan thuế quản lý

1.1 Hồ sơ khóa mã số thuế

Để khóa mã số thuế hộ kinh doanh cần chuẩn bị hồ sơ và nộp cho cơ quan thuế quản lý.

Hồ sơ chỉ gồm:

  • Văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế (mẫu số 24/ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC)
  • Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Thông báo mã số thuế (bản gốc); hoặc công văn giải trình mất Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Thông báo mã số thuế;
  • Bản sao không yêu cầu chứng thực Quyết định giải thể hoặc Thông báo chấm dứt hoạt động;

1.2 Hoàn thành nghĩa vụ thuế

Sau khi nộp hồ sơ khóa mã số thuế, cơ quan thuế sẽ chuyển tình trạng mã số thuế sang trạng thái “NNT ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế” trên Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế đối với hoạt động kinh doanh.

Đồng thời cơ quan thuế sẽ kiểm tra chủ hộ kinh doanh đã hoàn thành các nghĩa vụ chưa mới có công văn xác nhận để thực hiện tiếp thủ tục thông báo giải thể với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp quận/huyện.

Hộ kinh doanh chỉ cần hoàn thành các nghĩa vụ thuế sau:

  • Đã nộp đủ các khoản thuế phát sinh trong thời gian hoạt động tính đến thời điểm giải thể hộ kinh doanh như thuế môn bài, thuế khoán.
  • Nếu có sử dụng hóa đơn phải làm thông báo hủy hóa đơn, cắt góc hóa đơn, nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

Lưu ý: mã số thuế bị khóa ở đây là mã số thuế cá nhân của chủ hộ kinh doanh. Tuy nhiên mã số thuế này chỉ khóa trong hoạt động hộ kinh doanh, chủ hộ kinh doanh vẫn có thể sử dụng để thực hiện các nghĩa vụ thuế cá nhân của mình.

2. Thủ tục với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp quận/huyện

2.1 Hồ sơ xin giải thể hộ kinh doanh:

Sau khi đã hoàn tất thủ tục khóa mã số thuế bên cơ quan thuế và nhận được văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế , hộ kinh sẽ thực hiện thủ tục thông báo giải thể hộ kinh doanh ở Ủy ban nhân dân cấp quận, huyện. Hồ sơ bao gồm:

  • Thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh (mẫu Phụ lục III-5 ban hành kèm theo Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT)
  • Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (bản gốc)
  • Xác nhận thanh toán đầy đủ các khoản nợ (gồm cả nợ thuế và nghĩa vụ tài chính chưa thực hiện) của Cơ quan thuế quản lý

2.2 Trình tự thủ tục thực hiện thông báo giải thể hộ kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp quận/huyện.

Bước 1: Chủ hộ kinh doanh hoặc người được ủy quyền chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo đúng với quy định của pháp luật.

Bước 2: Sau khi chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, tiến hành nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện

Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ và chuyển phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện kiểm tra, ký giấy chứng nhận.

Bước 4: Sau 05 ngày làm việc, người nộp hồ sơ nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

Sau khi có giấy chứng nhận về việc xác nhận giải thể hộ kinh doanh của Phòng Tài chính – Kế hoạch cấp. Hộ kinh doanh chính thức giải thể theo quy định.

Hồ Sơ, thủ tục giải thể hộ kinh doanh cá thể
5 (100%) 1 vote
Chia Sẻ
About Us

Perspiciatis unde omnis iste natus sit voluptatem veritatis et.