Thủ tục tăng vốn nước ngoài cho công ty có giấy chứng nhận đầu tư

Thủ tục tăng vốn nước ngoài cho công ty có giấy chứng nhận đầu tư

Bài viết áp dụng cho trường hợp: Thành viên/ cổ đông góp thêm vốn/ mua cổ phần vào công ty có vốn đầu tư nước ngoài và Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đầu tư.

Bước 1: Thực hiện thủ tục cấp đổi từ giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thành giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Hồ sơ cần chuẩn bị:

 • Bản sao y không quá 03 tháng Giấy chứng nhận đầu tư;
 • Bản sao y không quá 03 tháng Giấy chứng nhận đăng ký thuế;
 • Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp;
 • Giấy ủy quyền của người nộp hồ sơ.

Thời gian thực hiện: 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ

Kết quả nhận được: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty

Bước 2: Thực hiện thủ tục đăng ký cho phần vốn góp

Thực hiện Thủ tục đăng ký góp vốn/mua cổ phần/ phần vốn góp tại Phòng đầu tư Sở kế hoạch và đầu tư trong trường hợp thành viên/ cổ đông góp thêm vốn/ mua cổ phần là Nhà đầu tư nước ngoài:

Hồ sơ cần chuẩn bị:

 • Giấy đề nghị đăng ký góp vốn/ mua cổ phần/ phần vốn góp;
 • Quyết định của tổ chức nước ngoài chấp thuận việc đầu tư vào công ty tại Việt Nam;
 • Bản dịch công chứng bản Hợp pháp hóa lãnh sự của Giấy phép, Điều lệ của Nhà đầu tư nước ngoài;
 • Giấy ủy quyền của người nộp hồ sơ.

Thời gian thực hiện: 10 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.

Kết quả nhận được: Văn bản Chấp thuận của Sở kế hoạch và đầu tư về việc đồng ý cho Nhà đầu tư nước ngoài được góp vốn/mua cổ phần/phần vốn góp của Công ty tại Việt Nam hoặc văn bản từ chối của Sở kế hoạch và đầu tư về việc không đồng ý cho Nhà đầu tư nước ngoài được góp vốn/mua cổ phần/phần vốn góp của Công ty tại Việt Nam.

Bước 3: Thực hiện thủ tục điều chỉnh vốn điều lệ của công ty

Vốn điều lệ sẽ được điều chỉnh trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:

Hồ sơ cần chuẩn bị:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
 • Quyết định của HĐTV/ĐHĐCĐ/ chủ sở hữu về việc tăng vốn điều lệ của công ty;
 • Biên bản họp HĐTV/ĐHĐCĐ về việc tăng vốn điều lệ của công ty;
 • Văn bản Chấp thuận của Sở kế hoạch và đầu tư về việc đồng ý cho Nhà đầu tư nước ngoài được góp vốn/mua cổ phần/phần vốn góp của Công ty tại Việt Nam;
 • Giấy ủy quyền của người nộp hồ sơ.

Thời gian thực hiện: 04 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.

Kết quả nhận được: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cập nhật vốn điều lệ mới của công ty

Bước 4: Thực hiện thủ tục điều chỉnh vốn đầu tư của Công ty

Vốn đầu tư của công ty sẽ được điều chỉnh trên Giấy chứng nhận đầu tư:

Hồ sơ cần chuẩn bị:

 • Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư
 • Đề xuất dự án đầu tư;
 • Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;
 • Quyết định của Công ty có vốn đầu tư nước ngoàivề việc điều chỉnh dự án đầu tư;
 • Giải trình về việc tăng vốn đầu tư, khả năng đáp ứng nguồn tài chính đối với số vốn dự định đầu tư;
 • Bản sao y Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của Công ty có vốn đầu tư nước ngoài,
 • Tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của thành viên/cổ đông nước ngoài;
 • Cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của thành viên/cổ đông nước ngoài;
 • Sao kê tài khoản ngân hàng hoặc Báo cáo tài chính năm gần nhất của thành viên/cổ đông nước ngoài dự định góp thêm vốn thể hiện đủ nguồn lực tài chính để góp vốn/mua cổ phần/phần vốn góp của Công ty tại Việt Nam;
 • Văn bản Chấp thuận của Sở kế hoạch và đầu tư về việc đồng ý cho Nhà đầu tư nước ngoài được góp vốn/mua cổ phần/phần vốn góp của Công ty tại Việt Nam
 • Bản chính giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của Công ty có vốn đầu tư nước ngoài;
 • Bản sao y không quá 03 tháng giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty có vốn đầu tư nước ngoài;
 • Giấy ủy quyền của người nộp hồ sơ.

Thời gian thực hiện: 10 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.

Kết quả nhận được: Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã cập nhật vốn đầu tư mới.

 

Đánh giá bài viết
Chia Sẻ
About Us

Perspiciatis unde omnis iste natus sit voluptatem veritatis et.