Tư vấn thủ tục đăng ký sáng chế tại Việt Nam

Tư vấn thủ tục đăng ký sáng chế tại Việt Nam

1. Tổng quan về đăng ký sáng chế

Định nghĩa và tiêu chuẩn xác định sáng chế để bảo hộ

Theo khoản 2 Điều 14 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (“Luật SHTT”), sáng chế được hiểu là một “giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên.”

Theo đó, giải pháp kỹ thuật để bảo hộ sáng chế là một trong hai hình thức:Bằng độc quyền sáng chế hoặc Bằng độc quyền giải pháp hữu ích nếu đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 58 Luật SHTT:

Đối với Bằng độc quyền sáng chế (khoản 1):

 1. Có tính mới;
 2. Có trình độ sáng tạo;
 3. Có khả năng áp dụng công nghiệp.

Đối với Bằng độc quyền giải pháp hữu ích (khoản 2):

 1. Có tính mới;
 2. Có khả năng áp dụng công nghiệp.

2. Quyền đăng ký sáng chế tại Việt Nam

Theo Điều 86 Luật SHTT, bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân trong hoặc ngoài nước Việt Nam đều có quyền đăng ký sáng chế tại Việt Nam, nếu:

Là tác giả trực tiếp sáng tạo ra sáng chế bằng công sức và chi phí của mình (điểm a, khoản 1 Điều 86); hoặc

Là tổ chức, cá nhân đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất cho tác giả dưới hình thức giao việc, thuê việc trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác và thỏa thuận đó không trái với quy định tại khoản 2 Điều 86 (điểm b, khoản 2 Điều 86).

Ngoài ra, theo khoản 3 Điều 86, nếu nhiều tổ chức, cá nhân cùng nhau tạo ra hoặc đầu tư để tạo ra sáng chế thì có quyền ngang nhau trong việc đăng ký sáng chế, tuy nhiên việc đăng ký sáng chế để bảo hộ phải được các bên còn lại chấp thuận.

3. Quy trình đăng ký sáng chế tại Việt Nam

Quy trình đăng ký sở hữu trí tuệ đối với sáng chế theo quy định của luật sở hữu trí tuệ gồm 04 bước chính:

1. Thẩm định hình thức đăng ký sáng chế

Căn cứ điều 13 Thông tư 01/2007/TT-BKHCN, Điều 109 Luật SHTT

 • Kể từ ngày đơn được nộp tại Cục Sở hữu trí tuệ (ngày nộp là ngày tiếp nhận ghi trên đơn), trong thời hạn 01 (một) tháng, bộ phận chuyên trách sẽ tiến hành thẩm định tính hợp lệ về hình thức của đơn đăng ký sáng chế.
 • Nếu hình thức đơn hợp lệ, cơ quan thẩm định sẽ tiến hành thủ tục công bố đơn.
 • Trường hợp hình thức đơn bị xem là không hợp lệ theo quy định tại khoản 2 Điều 109 Luật SHTT, cơ quan thẩm định sẽ thông báo dự định từ chối đơn bằng văn bản cho người nộp đơn, trong đó có nêu rõ lý do và thời hạn sửa đổi những sai sót hoặc có ý kiến phản đối là 01 tháng kể từ ngày ra thông báo. Nếu quá thời hạn ấn định sửa đổi mà người nộp đơn không nộp lại đơn đã sửa đổi, hoặc trường hợp không sửa đổi nhưng không có văn bản phản đối dự định từ chối xác đáng thì cơ quan thẩm định thông báo từ chối chấp nhận đơn.

2. Công bố đơn đăng ký sáng chế hợp lệ

Căn cứ điều 14 Thông tư 01/2007/TT-BKHCN, Điều 110 Luật SHTT

 • Sau khi có thông báo đơn đăng ký sáng chế hợp lệ, trong tháng thứ 19 kể từ ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên, hoặc trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày có quyết định chấp nhận đơn hợp lệ, tuỳ vào ngày nào muộn hơn.
 • Người nộp đơn có thể yêu cầu công bố vào ngày sớm hơn, khi đó trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày nhận được yêu cầu hoặc từ ngày có quyết định đơn hợp lệ, tuỳ vào ngày nào muộn hơn, cơ quan có thẩm quyền tiến hành công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp.

3. Yêu cầu thẩm định nội dung

Căn cứ thông tư 01/2007/TT-BKHCN, Điều 113 Luật SHTT

 • Trong thời hạn 42 tháng hoặc 36 tháng, đối với đơn đăng ký sáng chế có yêu cầu cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích, kể từ ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên, chủ đơn hoặc người thứ ba nộp phí để yêu cầu thẩm định nội dung đơn.
 • Nếu quá thời hạn trên mà không có yêu cầu thẩm định nội dung, cơ quan chuyên trách của Cục Sở hữu trí tuệ sẽ xem như đơn đăng ký đã được rút.
 • Yêu cầu thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế phải thể hiện bằng văn bản làm theo mẫu 03-YCTĐ quy định tại Phụ lục B của Thông tư 01/2007/TT-BKHCN hoặc được thể hiện trong tờ khai đơn đăng ký sáng chế.

4. Thẩm định nội dung đăng ký sáng chế

Căn cứ Điều 15, 18.1 và 18.2 Thông tư 01/2007/TT-BKHCN và Điều 114, 118 và 119 Luật SHTT

 • Thẩm định nội dung là để đánh giá khả năng cấp văn bằng bảo hộ cho sáng chế nêu trong đơn.
 • Thời hạn thẩm định nội dung đơn không quá 18 tháng kể từ ngày công bố đơn nếu yêu cầu thẩm định nội dung được nộp trước ngày công bố đơn hoặc kể từ ngày nhận được yêu cầu thẩm định nội dung nếu yêu cầu đó được nộp sau ngày công bố đơn.
 • Trường hợp đơn không đáp ứng điều kiện bảo hộ, hoặc đáp ứng các điều kiện bảo hộ nhưng đơn còn có thiếu sót thì Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo dự định từ chối cấp văn bằng bảo hộ, trong đó nêu rõ lý do từ chối hoặc thiếu sót của đơn và ấn định thời hạn 02 tháng kể từ ngày ra thông báo để người nộp đơn có ý kiến giải trình hoặc sửa chữa thiếu sót. Người nộp đơn có thể yêu cầu gia hạn thời hạn trên theo quy định tại điểm 9.2 của Thông tư này.
 • Trong trường hợp đối tượng nêu trong đơn đáp ứng điều kiện bảo hộ hoặc người nộp đơn đã sửa chữa thiếu sót đạt yêu cầu hoặc có ý kiến giải trình xác đáng trong thời hạn quy định, Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo dự định cấp văn bằng bảo hộ và ấn định thời hạn 01 tháng kể từ ngày ra thông báo để người nộp đơn nộp lệ phí cấp văn bằng bảo hộ, lệ phí công bố quyết định cấp văn bằng bảo hộ, lệ phí đăng bạ và lệ phí duy trì hiệu lực năm thứ nhất đối với sáng chế. Người nộp đơn có thể yêu cầu gia hạn thời hạn trên theo quy định tại điểm 9.2 của Thông tư này.
 • Nếu kết thúc thời hạn quy định tại các điểm trên đây mà người nộp đơn đăng ký sáng chế không sửa chữa thiếu sót hoặc sửa chữa không đạt yêu cầu, không có ý kiến phản đối hoặc ý kiến phản đối không xác đáng thì trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn nói trên, Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo từ chối cấp văn bằng bảo hộ.
 • Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày người nộp đơn nộp đầy đủ và đúng hạn các khoản phí và lệ phí, Cục Sở hữu trí tuệ tiến hành thủ tục cấp văn bằng bảo hộ theo quy định tại Điều 118 của Luật Sở hữu trí tuệ.
Nếu có bất kỳ thắc mắc nào. Quý khách hàng hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được giải đáp
pham-hong-manh-lawyer


Hãng Luật: Apolat Legal
Điện Thoại: 0911.357.447 (Zalo, Viber)
Email: info@apolatlegal.com
Đánh giá bài viết
Chia Sẻ
About Us

Perspiciatis unde omnis iste natus sit voluptatem veritatis et.